KONTAKTIRAJTE NAS

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

VIATOR d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Kralja Držislava 6, OIB: 64731717121 je trgovačko društvo koje je registrirano za iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (NKD 77.11). U obavljanju svoje registrirane djelatnosti VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih poslovnih partnera, strogo primjenjujući relevantnu pravnu regulativu.

  1.Što je osobni podatak?

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak ili kombinacija podataka koji mogu poslužiti za identifikaciju osobe. Osobni podaci koje VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podaci o datumu rođenja, spolu i po potrebi identifikacijska isprava). Podaci su također nužni i kako bismo za vrijeme našeg poslovnog odnosa lakše s Vama komunicirali i prenosili Vam važne informacije. U ovim Informacijama pročitajte kako i u koje svrhe VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke.

  2.Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

VIATOR d.o.o. određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te je odgovorno da se takvi podaci obrađuju i čuvaju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu VIATOR d.o.o. smatra se voditeljem obrade osobnih podataka.

  3. Kako prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, samog sklapanja i izvršenja ugovora, prijave štete ili pritužbe. Kada podatke dostavljate putem trećih strana, kao što su agencije, smatramo također da ih dobivamo izravno od Vas. Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, državna tijela, osiguravajuća društva, odvjetnici ili financijske ustanove.

  4. Koje su pravne osnove i svrhe za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka?

VIATOR d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo za određene dopuštene svrhe, prvenstveno za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora o najmu, u skladu s pozitivnim pravnim propisima. Vaše podatke također prikupljamo kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa, a za određene svrhe obrade dodatno tražimo Vašu privolu.

Osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora o najmu prikupljamo već prilikom kreiranja ponude prema Vama kao budućem korisnikom našeg vozila. Tijekom ugovornog odnosa, Vaše osobne podatke prikupljamo radi ostvarenja prava i obveza iz ugovora o najmu, bilo da ste najmoprimac, korisnik, vozač ili treća strana.

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka mogu se podijeliti u skupine:

      a)Poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora o najmu

Prilikom pregovora s Vama oko sklapanja ugovora o najmu i slanja inicijalne ponude, obrađujemo Vaše podatke kako bismo provjerili Vaše zahtjeve i potrebe prije sklapanja ugovora te izrade ponude temeljem koje će biti sklopljen ugovor o najmu.

      b)Izvršenje ugovora o najmu

Na ugovoru o najmu navodimo određene kategorije Vaših osobnih podataka (ime, prezime, adresu, kontakt podatke, podatke o identifikacijskim ispravama), a u bazi podataka, uz podatke navedene na ugovoru, čuvamo podatke o datumu rođenja.

Obrada u ovom opsegu potrebna je radi zaključenja valjanog ugovora o najmu, ali i radi zaštite nas kao pružatelja usluga i osiguranja naplate.

      c) Ispunjenje pravnih obveza

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo radi ispunjenja naših zakonskih obveza i to:

 • obveza dostavljanja vjerodostojnih podataka nadležnim tijelima u slučaju počinjenja prekršaja ili kaznenih djela,
 • obveza rješavanja pritužbi i prigovora vezanih za sklapanje i izvršenje ugovora o najmu i/ili pritužbi i prigovora na izdane račune,
 • obveza dostavljanja periodičnih financijskih obračuna nadležnim tijelima radi javne objave,
 • obveza iz Zakona o računovodstvu te Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma                                                                                                                                                              

     d) Legitimni interesi

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode. Svojim legitimnim interesom smatramo:

 • promidžbu proizvoda koje nudimo na tržištu te pogodnosti iz postojećih ugovora o najmu za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa,
 • ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom.

     e)Privola za obradu osobnih podataka

Potpisivanjem izjave kojom nam dajete privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, pristajete na to da VIATOR d.o.o. te osobne podatke prikuplja i koristi radi:

 • sklapanja ugovora o najmu,
 • osiguranja naplate svoje usluge,
 • stvaranja baze podataka svojih korisnika,
 • zaštite svoje imovine,
 • zaštite i sigurnosti svojih korisnika i zaposlenika.

Pružanje ovih podataka je Vaša ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje i/ili ispunjenje ugovora o najmu. Ako odbijete dati pojedine od gore navedenih podataka, VIATOR d.o.o. neće moći ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveze, što će za posljedicu imati nemogućnost sklapanja ugovora ili ispunjenje ugovornih obveza.

Osim navedenih svrha, ukoliko ste na to pristali u izjavi o privoli, VIATOR d.o.o. Vaše osobne podatke može koristiti i radi eventualnog stupanja u kontakt s Vama, kako u marketinške svrhe, tako i u svrhe poboljšanja svojih usluga.

Izjavu o privoli možete povući u svakom trenutku. Ukoliko izjavu o privoli povučete u cijelom njezinom opsegu, to će za posljedicu imati nemogućnost sklapanja ugovora i/ili ispunjenja ugovora o najmu, s obzirom da su nam Vaši osobni podaci nužni kako bi ugovor o najmu uopće bio sklopljen.

Međutim, povlačenje izjave o privoli samo u onom dijelu u kojem ste pristali da stupamo u kontakt s Vama ne utječe na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora o najmu, nego samo brisanje Vaših kontakt podataka iz naših popisa temeljem kojeg Vas kontaktiramo u marketinške svrhe ili u svrhe poboljšanja svojih usluga.

  5. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?

VIATOR d.o.o. posebno vodi brigu o tome da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s pravnim osnovama i svrhama prikupljanja osobnih podataka. Kako bi se ostvarile te svrhe, VIATOR d.o.o. u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama:

 • državnim tijelima, u skladu s našim zakonskim obvezama,
 • pružateljima informatičkih rješenja,
 • pružateljima marketinških i knjigovodstvenih usluga,
 • drugim poslovnim partnerima.

Sve navedene osobe (izvršitelji obrade osobnih podataka) obrađuju Vaše osobne podatke sukladno našim uputama, u skladu s posebnim sporazumom ili dodatku osnovnom sporazumu kojeg smo sklopili s ovim osobama, poštujući pritom odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kao i važeće propise s područja zaštite osobnih podataka, sve kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Iznimka od navedenog su tijela državne i javne vlasti koja podatke obrađuju sukladno propisima te slučajevi u kojima ove osobe primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima koji se na njih i takvu obradu odnose.

VIATOR d.o.o. ni u kojem slučaju Vaše osobne podatke neće učiniti dostupnima subjektima koji nemaju ovlaštenje za njihovu obradu.

 6. Koja su Vaša prava u vezi zaštite Vaših osobnih podataka i kako ih ostvariti?

Kada je to propisima predviđeno, imate:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose te informacijama o obradi,
 • pravo na ispravak osobnih podataka kako biste osigurali da su podaci kojima VIATOR d.o.o. raspolaže istiniti, točni i ažurni,
 • pravo na brisanje osobnih podataka, ukoliko ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje dopuštenih svrha obrade osobnih podataka te ukoliko ne postoji zakonska odredba po kojoj se podaci ne smiju brisati,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka,
 • pravo na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka,
 • pravo na podnošenje prigovora VIATOR d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu,
 • pravo na povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu.

7.Kako mogu prigovoriti obradi osobnih podataka?

Pod određenim uvjetima, kad je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima. Vaš zahtjev možete poslati na e-mail adresu gdpr@viatordrive.hr

8. Koliko dugo VIATOR d.o.o. čuva Vaše osobne podatke?

VIATOR d.o.o. čuva Vaše podatke u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju razdoblja čuvanja podataka, propisom definiranim rokovima zastare potraživanja te internim aktima kojima se propisuju rokovi čuvanja podataka, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite Vaših prava i sloboda.

9. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka, kao i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka, možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt podaci: +385 21 444 224, +385 91 6087 674, gdpr@viatordrive.hr

Adresa: Put Trščenice 6, 21000 SPLIT

10.Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

VIATOR d.o.o. redovito dopunjava Informacije u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Informacija dostupna na web stranici https://viatordrive.hr. U slučaju značajne promjene sadržaja Informacija koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.